ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ: Μέ προσφορά στό σύνολο τιμοῦμε τό παρελθόν καί ἐμπνέουμε τούς νεωτέρους

Ὁ Πολιτισμός ὡς τρόπος ἀμύνης τῶν εὐγενῶν: Οἱ κοινωνικές ἀντιδράσεις ὁμοιάζουν ὡς νά διακατέχονται ἀπό «Ὁριακή Διαταραχή». Παντοῦ ἐπικρατεῖ ἡ πόλωσις, τό ἄσπρο-μαῦρο, ὡς ἀντίθεσις καί ὡς πρόκλησις ἐλλειπόντων τῶν ἀναμεταξύ τους διαφοροποιήσεων. Στήν πολιτική, στήν Τέχνη, στόν Πολιτισμό, στίς κοινωνικές σχέσεις, στίς συναναστροφές, στίς προσωπικές ἐπαφές, στίς ἐργασιακές συναντήσεις ἕως τά δελτία εἰδήσεων ἐξέλιπαν ἡ παράδοσις τοῦ εὐγενοῦς λόγου καί ἡ τεχνική τοῦ ἠπίου διαλόγου. Ὅλα ἔχουν ὑποταχθεῖ στήν ἐναντιωτική, προκλητική, ἐχθροπαθητική προσέγγιση τοῦ ὅποιου «Ἄλλου».| Διά ταῦτα ἐδῶ ἐπιλέγουμε τόν ψύχραιμο λόγο τοῦ γενικώτερου Πολιτισμοῦ καί παρέχουμε ἀφορμές παροχετεύσεως τῶν ἐντάσεων.

Τήν προσφορά τοῦ Ἱδρύματος Χατζηγάκη, τόν διάλογο γιά τήν ἤπια καί σκληρή ἰσχύν τῶν ἐθνικῶν ἐπιλογῶν, τίς ποιοτικές ἐπιλογές, τό ἔργο τοῦ Ντάριο Φό «Δέν πληρώνω-δέν πληρώνω», βιβλία γιά ἱστορίες ἐπιβιώσεως καί ἐπιτυχίας γυναικῶν, γιά τό πῶς ὁ ἔρως ξεγελάει τόν θάνατο ἀλλά καί τό πῶς πασίγνωστες τηλεοπτικές σειρές κ.λπ. ἐξηγοῦν μέσῳ σκιαγραφήσεως προσωπικότητος τά ψυχολογικά αἴτια τῶν ἐγκλημάτων.

Ὁ δρ Στέλιος Μ. Χατζηγάκης, Χειρουργός Ὀφθαλμίατρος, τ. Διευθυντής τῆς Ὀφθαλμολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Νοσοκομείου Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. καί Ἐπισκέπτης Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Harvard, ἐξηγεῖ στήν «Ἑστία» τήν δράση τοῦ Ἱδρύματος πού ἔχει στόχο νά προαγάγει τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τῆς χώρας μας ἀλλά καί ἀξιοσημειώτους κοινωφελεῖς δράσεις

Συνέντευξις στόν Μάκη Δεληπέτρο

Η προσφορά τοῦ κάθε γνήσιου εὐπατρίδου, στόν τόπο, στο ἔθνος, εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῆς ἀενάου παρουσίας τοῦ θαύματος πού λέγεται ἑλληνισμός καί διαπερνᾶ τούς αἰῶνες ὡς ἡ πάντα παροῦσα προσταγή γιά ὑπηρεσία τοῦ καλοῦ καί ἀγαθοῦ, τοῦ μεγάλου σέ ψυχισμό καί ἀξία, εἶναι ἡ συρμή πού πάντα θά ρέει τό λάλον ὕδωρ τοῦ μέλλοντός μας καί αὐτό συμβαίνει καί στήν πε-ρίπτωση τοῦ Ἱδρύματος Χατζηγάκη: Ὁ Πρόεδρος καί Συνιδρυτής τοῦ «Πολιτιστικοῦ Ἱδρύματος Παν. Χρ. Χατζηγάκη» κ. Στέλιος Χατζηγάκης συνεχίζει τήν δράση τῆς οἰκογενείας Χατζηγάκη ἡ ὁποία «διαχρονικά καθορίζεται σέ τομεῖς ὅπως ἡ πολιτική, οἱ ἀνθρωπιστικές δράσεις, ὁ πολιτισμός, ἡ λαογραφία, κ.ἄ.».

Ὁ πρόεδρος κ. Στέλιος Χατζηγάκης ἐμπιστεύθηκε στήν «Ἑστία» στόχους καί ὁράματα πού ξεκινοῦν ἀπό τήν ἀνέγερση τοῦ πύργου Χατζηγάκη, συμβόλου ἑνότητος καί ἐθνικῆς δυνάμεως, τό 1841 στό Περτούλι, 18 χρόνια μετά τήν ὁλοσχερῆ καταστροφή τοῦ χωριοῦ ἀπό τούς Τούρκους, σηματοδoτῶντας μία νέα ἐποχή γιά τό τόπο. Καί ἐπαναπιστοποιήθηκε ὡς σύμβολο μετά τήν καταστροφή του ἀπό τούς Γερμανούς καί τήν ἐκ νέου ἀνοικοδόμησή του.

«Τό ὅραμά μας μέ τόν ἀείμνηστο Παναγιώτη Χρ. Χατζηγάκη, ἦταν καί παραμένει ἡ προσφορά» ἐπισήμανε ὁ πρόεδρος καί συνιδρυτής «ἀπό τήν ἵδρυση τῆς πρώτης Ἀστικῆς Σχολῆς Θηλέων τό 1914 καί τή φωταγώγηση τῆς πόλης τῶν Τρικάλων τήν ἴδια περίπου ἐποχή, και-νοτομίες τοῦ μακροβιότερου Δημάρ-χου Τρικκαίων Παναγιώτη Ι. Χατζηγάκη» ἕως σήμερα μέ τήν πολυσχιδῆ, πο-λύπλευρη προσφορά τοῦ μή κερδοσκοπικοῦ, κοινωφελοῦς ἱδρύματος.

«Κύριο μέλημά μας εἶναι μέ τό ἔργο μας –ἐξηγεῖ στήν «Ἑστία» ὁ κ. Σ. Χα-τζηγάκης– νά βελτιώνουμε καί νά ἐξυγιάνουμε κοινωνικές παθογένειες ὅπως π.χ. διακρίσεις, ἀνισότητες στίς εὐκαιρίες γιά μόρφωση, ἐργασία κ.ο.κ., ἐγκαθιδρύοντας ἀξίες –ὅπως ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά, ἡ ενσυναίσθηση– προκειμένου νά τιμοῦμε τό ἔργο τῶν προγόνων μας καί νά ἐμπνέουμε τίς νεότερες γενιές. Τήν σημασία τοῦ ἔργου μας θά τήν κρίνει ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος…»

Σέ ἐποχή περίσσειας λόγου μέ ἀπουσία ἔργων ἡ σημασία τέτοιων δημιουργημάτων ἔγκειται στό ὅτι «οἱ λέξεις χάνουν τό νόημά τους ὅταν δέν ἀκολουθοῦνται ἀπό τίς ἀνάλογες πράξεις. Ἡ οἰκογένεια καί τό Ἵδρυμα Χατζηγάκη διαχρονικά ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι ἡ συντονισμένη ἀνθρωπιστική δράση καί ἡ ἀλληλεγγύη βρίσκονται στό ἐπίκεντρο. Ἀπό τή διάσωση οἰκογενειῶν Ἑβραίων κατά τή διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἕως τό σήμερα ὅπου εὐάλωτες κοινωνικές ὁμάδες ὅπως 200 πολύτεκνες οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ὑποστηρίχθηκαν μέ δωρεές τροφίμων καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης, παιδιά οἰκογε-νειῶν ἀστυνομικῶν πού ἔχασαν τή ζωή τους στό καθῆκον ἔλαβαν ὑποτροφίες καί χρηματική στήριξη, μαθήτριες ἔλαβαν βραβεῖα ἀριστείας καί οἰκονομικό ἔπαθλο ὡς ὤθηση γιά τίς σπουδές τους, γυναῖκες-θύματα ἔμφυλης βίας, πρόσφυγες ὑποστηρίχθηκαν μέσα ἀπό τά προγράμματα δωρεῶν μας».

  • Στό περιθώριο τῆς δημοσιότητος τό ἵδρυμά σας ὀργανώνει συνέδρια, ἡμερίδες, ὁμιλίες, ἐκδόσεις, δημιουργεῖ χώρους ἐκθέσεων, παρέχει ὑποτροφίες, ἐνισχύει οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ὑστεροῦν, ἀστέγους, Ἑστίες Δήμων, νηπιαγωγεῖα, μονογονεϊκές οἰκογένειες, ἀναπήρους, προσφορά ρουχισμοῦ-ὑποδήσεως σέ ξενῶνες, παροχή βιβλίων κ.ἄ. σέ μαθητές, προσφορά ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ ἀλλά καί παιχνιδιῶν σέ παιδιά πού τά ἔχουν ἀνάγκη, δωρεά Ἰατρικά Μηχανήματα στό Κοινωνικό́ Ἰατρεῖο στό Γουδί́ καί ἐπίπλων πρός τό Πολυδύναμο Κέντρο Ἀστέγων καί τήν Ἑστία, τοῦ Δήμου Ἀθηναίων κ.λπ.

…δέν θά μπορούσαμε νά ἀπέχουμε ἀπό ἔργα πού στόχο ἔχουν νά προάγουν τήν ἱστορία καί τόν πολιτισμό τῆς χώρας μας. Ἕνα φιλόδοξο ἔργο μας τό ὁποῖο ξεκίνησε τό 2018 καί βρίσκεται σέ πλήρη ἐξέλιξη εἶναι ἡ ἔκδοση τοῦ πρώτου ἱστορικοῦ βιβλίου τοῦ Ἱδρύματος μέ θέμα τήν ἐπίδραση τῆς οἰκογένειας Χατζηγάκη στά ἱστορικά δρώμενα στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Θεσσαλίας. Παράλληλα, τό 2020 τό Ἵδρυμα προχώρησε στή στήριξη καλ-λιτεχνικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων στή Λέσβο πού διοργάνωσε ἐκεῖ αἴθουσα σύγχρονης τέχνης, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἀκόμα καί σέ περιόδους ἀστάθειας ὅπως ἡ προσφυγική κρίσις, ὁ πολιτισμός ἀδιαμφισβήτητα πρεσβεύει μία ἀνάσα πνευματικῆς ἀνάτασης, καλλιέργειας καί ἔμπνευσης γιά ὅλους

  • Ὅπως ἔχετε καταστήσει σαφές, κ. Στέ-λιο Χατζηγάκη, ὁ βίος σας ἀποτελεῖ ἔμπρακτο βίωση καί σφραγῖδα συμ-μετοχῆς στόν ἱστορικό χρόνο ἀλλά καί τήν πατρίδα, τήν κοινωνία πού ζεῖ σήμερα, μέσα ἀπό τίς ρίζες στό βιωμένο παρελθόν τῶν προπατόρων σας. Ποῦ ὁδηγεῖ αὐτός ὁ ἔρως δημιουργίας;

Ὁ ἔρως δημιουργίας καί προσφορᾶς ξε-κινᾶ ἀπό τήν πολυετῆ συμβολή μου –περισσότερα ἀπό 40 χρόνια– μέ ἐπίκεντρο τόν ἄνθρωπο στόν τομέα τῆς ὑγείας. Ἀργότερα, μετουσιώνεται καί σέ μιά συντονισμένη καί πολυδιάστατη συνεισφορά πρός τό κοινωνικό σύνολο καί τήν πατρίδα. Αὐτό τό ἔντονο αἴσθημα προσφορᾶς πού μέ καθοδηγοῦσε πάντα συνεχίζει μέχρι καί σήμερα νά ἀποτελεῖ κινητήριο δύναμη γιά τά ὅσα ὁραματίζομαι γιά μία κοινωνία, τήν ὁποία θά διέπουν ἡ ἰσότητα εὐκαιριῶν, ἡ ἀνιδιοτέλεια καί ἡ δικαιοσύνη.

  • Ποιά εἶναι ἡ στόχευσις τοῦ Ἱδρύματος καί τῶν ἀνθρώπων του γιά τό ἐγγύς μέλλον;

«…Πολιτισμός, Παιδεία, Κοινωνική Προσφορά καί Ἀλληλεγγύη. Σέ ἕναν κόσμο πού ἀλλάζει διαρκῶς, τό ὅραμά μας παραμένει σταθερό: νά συνεισφέρουμε μέ δικά μας μέσα ἀλλά καί μέ τή στήριξη καλῶν φίλων, ὅσες περισσότερες κοινωνικές ὁμάδες, ὀργανισμούς καί φορεῖς τῆς Κοινωνίας τῶν Πολιτῶν μποροῦμε. Κάποια ἀπό τά ἄμεσα σχέδιά μας εἶναι νά ἐνδυναμώσουμε τά ἐτησία προγράμματα δωρεῶν, βραβείων καί ὑποτροφιῶν μας. Τό ἔργο τοῦ Ἱδρύματος Χατζηγάκη ἐπιθυμοῦμε πάντα νά τιμᾶ τά ἐπιτεύγμα-τα τῶν προγόνων μας, νά ὑπηρετεῖ τίς ἀνάγκες τῆς σύγχρονης κοινωνίας καί νά συμβάλλει στή διαμόρφωση μίας νέας, ἐλπιδοφόρας ἐποχῆς.»  

πηγή: εφημερίδα «Εστία»