ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΑΡ. 3

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 217 και Εσλιν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την εκμίσθωση, είτε για χρήση κατοικίας είτε για χρήση επαγγελματική, της υπό στοιχεία Δ5 οριζόντιας ιδιοκτησίας του τετάρτου ( Δ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας τ.μ. 85,60, η οποία αποτελείται από τρία κύρια δωμάτια, χωλλ, λουτρό, μαγειρείο και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και η οποία βρίσκεται στην πολυκατοικία επί της οδού Βασιλίσσης Ολγας αρ. 3, στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων της Δημοτικής Ενότητας Τρικκαίων του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, στην κατάσταση που αυτή βρίσκεται σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.1, 42 παρ. 2 και 24 του Ν. 4812/2013, με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

  1. Η εκμίσθωση διενεργείται στον προσφέροντα την μεγαλύτερη τιμή.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγράφως ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές την προσφορά τους στην έδρα του Ιδρύματος, Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 217 και Εσλιν, Τ.Κ. 11523, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
  3. Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα εξής στοιχεία: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του προσφέροντος, ΑΦΜ, αρ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία, ποσό προσφοράς και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των διατάξεων των άρθρων 58 παρ.1, 42 παρ. 2 και 24 του Ν. 4812/2013. Εάν κάποιος υποβάλει προσφορά για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το αναφέρει στην προσφορά του και αυτή να συνοδεύεται από συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως προσφέρων-μισθωτής.
  4. Το μηνιαίο μίσθωμα της προσφερόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300), πλέον χαρτοσήμου 3,6%, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης είναι τρία (3) έτη, προκαταβολή εγγύησης ίσης με δύο (2) μισθώματα και δικαίωμα ανανέωσης μετά την πάροδο τριετίας για χρόνο ίσο ή βραχύτερο, κατόπιν αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατά ποσοστό 3%.
  5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά στα τηλέφωνο 210-3631920 & 6975917703 από 11π.μ. έως 15.00 ή στο e-mail: info@chatzigakisfoundation.gr.

 

Αθήνα, 22/08/2019

Για το κοινωφελές ίδρυμα

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝ. ΧΡ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ»

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.