Σκοποί  |

1. H προσπάθεια της ανάπτυξης, παρουσίασης, προαγωγής και μελέτης του πολιτισμού και της ιστορίας της χώρας μας και ιδιαιτέρως της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων.

2. H κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά και δράση με έμφαση στον τομέα της παιδείας.

 

Πυλώνες Δράσης |

 

Προγράμματα & Πρωτοβουλίες |

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Α. Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Β. Συνέδρια & Ημερίδες

Γ. Εκδόσεις & Εκπονήσεις μελετών

Δ. Υποτροφίες

  • Για σπουδές σε φοιτητές αριστούχους, ανωτάτης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα των αναγνωρισμένων ελληνικών κρατικών Α.Ε.Ι. που παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία

Ε. Υποστήριξη προς Πνευματικούς-Πολιτιστικούς Φορείς & Δημιουργία Χώρων Εκθέσεων 

ΣΤ. Βραβεία

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  |  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α. Ετήσια Προγράμματα Δωρεών

Β. Ημέρες Προσφοράς & Συμπερίληψης

 Το καταστατικό του Ιδρύματος εδώ.

Αναλυτικά οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έως και σήμερα εδώ