Σκοποί του ιδρύματος είναι κυρίως

1. H προσπάθεια της ανάπτυξης, παρουσίασης, προαγωγής και μελέτης του πολιτισμού και της ιστορίας της χώρας μας και ιδιαιτέρως της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων

2. H κοινωνική και φιλανθρωπική δράση με έμφαση στον τομέα της παιδείας

Οι ανωτέρω σκοποί θα επιτευχθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

Ενδεικτικά με:

α) Σχετικές εκδόσεις

β) Συνέδρια και ημερίδες

γ) Διαλέξεις και ομιλίες

δ) Εκπόνηση μελετών

ε) Υποτροφίες για σπουδές σε φοιτητές αριστούχους, ανωτάτης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού τομέα των αναγνωρισμένων ελληνικών κρατικών Α.Ε.Ι. που παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία

στ) Επιχορηγήσεις προς ανάλογους πνευματικούς φορείς

ζ) Δημιουργία χώρων εκθέσεων 

η) Προκηρύξεις βραβείων που άπτονται του σκοπού του ιδρύματος

καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και ανάγκη, που τυχόν θα ανακύψει κατά τη διαδρομή και ανέλιξη των δραστηριοτήτων του ιδρύματος και θα κριθεί σύμφωνα προς την άλλη δραστηριότητά του.

Αναλυτικά θα δείτε το καταστατικό του Ιδρύματος εδώ.